meblomat logo

Regulamin

 

Potrzebujesz porady lub wsparcia w wyborze? Zadzwoń do nas!

691 120 540

 

Wstęp

1. Sklep internetowy www.meblomat.net (dalej sklep internetowy lub Outlet) prowadzi Firma:

MEBLOMAT Spółka cywilna Arkadiusz Matyjaszczyk, Rafał Warda

Ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice

Tel: 691 120 540

sklep@meblomat.net

NIP 7721850749.

2. Administratorem danych osobowych jest MEBLOMAT Spółka cywilna Arkadiusz Matyjaszczyk, Rafał Warda (zwana dalej w skrócie MEBLOMAT)  z siedzibą w Gomunicach, adres ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice.

3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.meblomat.net, e-maila, telefonu lub zewnętrznych serwisów sprzedażowych.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Firmą MEBLOMAT  .

3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy „Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów:
I – wybranie produktów,
II – złożenie zamówienia,
III – potwierdzenie zamówienia,
IV – odbiór zamówionych produktów i zapłata.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego. Najpóźniej następnego dnia roboczego pracownik Działu Obsługi kontatkuje się z Klientem celem ustalenia istotnych elementów zamównienia oraz uzgodnienia wstępnego terminu realizacji.

6. Umowę uważa się za zawartą po przesłaniu przez sklep za pomocą poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (list, sms, fax) pisma zawierającego istotne elementy zamównienia i potwierdzeniu przez Klienta woli realizacji zamówienia zgodnie z danymi przesłanymi w ten sam sposób. W razie dalszej wymiany korespondencji umowę uważa się za zawartą po ostatecznym uzgodnieniu wszystkich istotnych elementów zamówienia i potwierdzeniu tego przez obie strony w formie wyżej opisanej.

7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.meblomat.net w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Ceny produktów umieszczone na stronie www.mebomat.net podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

9. Szczególny przypadek stanowi sprzedaż produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta – sklep internetowy zastrzega sobie w tym przypadku możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia.

10. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty za pomocą jednej z metod szybkich płatności online, gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym na podane poniżej konto:

MEBLOMAT SPÓŁKA CYWILNA RAFAŁ WARDA ARKADIUSZ MATYJASZCZYK

KLETNIA UL. DWORCOWA 2

97-545 GOMUNICE

Numer rachunku: 79 1050 1937 1000 0092 8488 2033

11. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

12. Promocji (w tym dotyczących obniżonej ceny sprzedaży oraz obniżonych kosztów dostawy) nie można łączyć.

13. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu mebli. Ewentualne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu lub montażu po stronie Klienta nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sklepu

Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.

2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym sklepu internetowego albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w wybranym przez niego i zaakceptowanym przez Obługę Meblomatu punkcie.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta.

2. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji.

3. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Równowartość ceny zwracanego towaru zostanie klientowi zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwróconego towaru – przelewem na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres domowy, od kwoty tej zostanie potrącona w przypadku przekazu pocztowego kwota minimum 5,50 zł (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę MEBLOMAT Spółka cywilna Arkadiusz Matyjaszczyk, Rafał Warda wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd polski procedujący według przepisów polskiej procedury cywilnej, niezależnie od prawa właściwego dla osoby zamawiającego i miejsca realizacji umowy. Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o jurysdykcji wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.